ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

กิจกรรมร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" วันที่ 1 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยผู้บริจาคจากกองทุน "สระพระทองคำ" วันที่ 9 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมปลอดภัยปลอดโรคจากสุนัขจรจัด วันที่ 10 มิถุนายน 2565

กิจกรรมคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการโคราชเมืองแห่งความปลอดภัย 14 มิถุนายน 2565

งานมหกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565

สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ให้ความรู้ กฎหมายจราจร การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ศึกษานิเทศก์และคณะ นิเทศติดตาม ผลการดำเนินด้านวิชาการโรงเรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2565