ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อบจ.ชัยภูมิ ดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ (เทคโนโลยีหุ่นยนต์) วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2565 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

การออกตรวจนิเทศติดตามงานการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สินของสถานศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 27 ก.ค. 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2565

เข้าร่วมกิจกรรมการนำวงดุริยางค์โคราชประชันกับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2565