ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

ศูนย์สอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดอบจ.นม. วันที่ 6 มีนาคม 2565

งานต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 2 ท่าน วันที่ 7 มีนาคม 2565