ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566