ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

งานวันครู 2565 โรงเรียนสังกัด อบจ.นม. กลุ่มที่ 3 วันที่ 25 ม.ค. 2565