ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ม.4 ม.5 วันที่ 2 ก.ย. 2566

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 ก.ย. 2566

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 12 ก.ย. 2566

กิจกรรมอบรมแกนนำประจำฐาน 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 15 กันยายน 2566

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 16 ก.ย. 2566

นำนักเรียนชั้น ม.6/2 ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ 17 ก.ย. 2566

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษสะเต็ม(STEM&Coding)ณ โรงเรียนประทาย วันที่ 17 ก.ย. 2566

อบรมแกนนำงานสวนพฤษศาสตร์ ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 17 ก.ย. 2566

โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ม.6 วันที่ 21 ก.ย. 2566