ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

********************

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ กลุ่มที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2565

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์