ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

ครูดีเด่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕


นางจินตนา  รวมภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูดีเด่นงานระบบช่วยเหลือนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


นางสาวเยาวรัตน์  ทักสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูดีเด่นงานแนะแนว


นางสาวธราภรณ์  ขันบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูดีเด่นงานวัดผลและประเมินผล  ระดีบมัธยมศึกษาตอนปลาย


นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูดีเด่นด้านพัสดุ


นายสุเมธี  เกษร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย


นายไกรพล  วอนอก
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับมัธยามศึกษาตอนปลาย


นายกฤษดา  ชาญวิจิตร
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นางสาวชมษร  หันชัยโชติ
ครูชำนาญการ
ครูดีเด่นงานห้องสมุด  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                


                                                 


ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์